afghanistan

NPA Area Code Area
(0)20 (0)20 Kabul
(0)21 (0)21 Parwan
(0)22 (0)22 Kapisa
(0)23 (0)23 Bamian
(0)24 (0)24 Wardak
(0)25 (0)25 Logar
(0)26 (0)26 Dorkondi
(0)27 (0)27 Khost
(0)28 (0)28 Panjshar
(0)30 (0)30 Kandahar
(0)31 (0)31 Ghazni
(0)32 (0)32 Uruzgan
(0)33 (0)33 Zabol
(0)34 (0)34 Helmand
(0)40 (0)40 Heart
(0)41 (0)41 Badghis
(0)42 (0)42 Ghowr
(0)43 (0)43 Farah
(0)44 (0)44 Nimroz
(0)50 (0)50 Balkh
(0)51 (0)51 Kunduz
(0)52 (0)52 Badkhshan
(0)53 (0)53 Takhar
(0)54 (0)54 Jowzjan
(0)55 (0)55 Samangan
(0)56 (0)56 Sar-E Pol
(0)57 (0)57 Faryab
(0)58 (0)58 Baghlan
(0)60 (0)60 Nangarhar
(0)61 (0)61 Nurestan
(0)62 (0)62 Kunarha
(0)63 (0)63 Laghman
(0)64 (0)64 Paktia
(0)65 (0)65 Paktika