solomon islands

Area
20 Honiara
21 Honiara
22 Honiara
23 Honiara
24 Honiara
25 Honiara
26 Honiara
27 Honiara
28 Honiara
29 Honiara
30 KGVI
31 KGVI
32 Tulagi
35 Buala
36 Henderson
38 KGVI
39 KGVI
40 Auki
411 Atoifi
412 Yandina
413 Malu'u
414 Kiu
50 Kira Kira
52 Tigoa
53 Lata
60 Gizo
61 Noro
62 Munda
63 Taro